بانچر

بانچر

Bunching Machine

بانچر یکی از دستگاه های کلیدی در صنایع کابل سازی است 

کار بانچر تولید کابل های چند رشته ای است . دستگاه  بانچر برای تاباندن چندین رشته سیم به یکدیگر و ایجاد یک کابل و یا سیم افشان استفاده می گردد.

بطور کلی دستگاه بانچر شامل چندین بخش اصلی است که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.

این بخش ها شامل موارد زیر میباشد:

1- بخش ورودی  : در این بخش سیم ها یا رشته های فلزی وارد دستگاه بانچر می شوند و به منظور آماده سازی برای فرآیند تاب و پرهیز از تار شدن به طور 

منظم وارد دستگاه بانچر می شوند.

2- بخش تاب  : این بخش اصلی دستگاه  بانچراست که سیم ها یا رشته های فلزی به هم متصل می شوند تا یک کابل چند رشته ای تشکیل شود.این فرآیندبه وسیله چرخش کمان و

عبور از مسیر قرقره ها میسر می گردد.

3- بخش کنترل : این بخش  دستگاه بانچر شامل دوران کمان و سرعت جمع شدن کابل که طول تاب نامیده می شود.و تنظیمات آن با تعداد دور کمان و یا سرعت جمع کردن نسبت

مستقیم دارد که توسط کنترل دور ( اینور تر ) انجام میگیرد.