راد

راد

ماشین های کشش براساس سیستم لغزشی

1- مخروط کشش در ماشین های کشش تر معمولا مجموعه چند پله ای کشش که روی یک محور است

2- پله کشش :  یک حلقه از مخروط کشش است

3-  طبلک نهایی : معمولا پله کشش نهایی در هر ماشین کشش سیم با چند مرحله کشش است

4- لغزشی : تفاوت میان سرعت محیط پله کشش و سرعت سیم است .مقدار این اختلاف را معمولا برحسب درصد نشان می دهیم

5-ازدیاد طول ماشین : افزایش سرعت محیطی از یک پله به پله بعدی برحسب درصد است.

(این مقدار در دستگاه عددی ثابت است )

ماشین های کشش مفتول به چند دسته تقسیم می شوند

1-  مخروطی               2-  مستقیم ردیفی           3- نوع پله ای دو ردیفی             4-    نوع اختلافی دو ردیفی          5-   سیاره ای        

ماشین کشش راد Drawing Machine Rod 

دستگاه کشش راد که می توان ازآن بعنوان اولین دستگاه برای تولید سیم و کابل نام برد

دستگاه راد مجموعه ای از تعداد طبلک ( کپستن ) که عموما بصورت پلکانی وجود دارد و تعدادی قالب  ( پدیده ) که همگی در یک فضا که شامل موتور و گیربکس و محور است قرار می گیرد 

مکانیک دستگاه راد که انتقال نیرو را از موتور گیر بکس به محورهای کشش انتقال می دهد و ترتیب دوران  محورها از ورودی تا خروجی بصورت صعودی است 

در این دستگاه راد عموما از 15 قالب تا 21 قالب با درصد کشش معین و با سرعت خروجی تعریف شده مفتول آلومینیم از قطر 9.5  و مس از قطر 8 را به سایز های پایین تر با روش لغزشی به سایزهای پایین تر بنا به مصرف تبدیل می کند